Isoquinoline alkaloids from Zanthoxylum simulans and their biological evaluation.

Yang, Sheng-Hui; Liu, Yan-Qun; Wang, Jun-Feng; Wang, Yue-Hu; Pan, Wei-Wei; Sheng, Wen-Bing; Cai, Rui; Zhou, Xiao-Jiang.
J Antibiot (Tokyo); 68(4): 289-92, 2015 Apr.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25269466