Clinical potential role of circulating microRNAs in early diagnosis of colorectal cancer patients.

Du, Mulong; Liu, Sang; Gu, Dongying; Wang, Qiaoyan; Zhu, Lingjun; Kang, Meiyun; Shi, Danni; Chu, Haiyan; Tong, Na; Chen, Jinfei; Adams, Tamara S; Zhang, Zhengdong; Wang, Meilin.
Carcinogenesis; 35(12): 2723-30, 2014 Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25239640