[Association between GPX-1 single nucleotide polymorphisms and susceptibility to noise-induced hearing loss among Chinese Han population].

Wen, Xianzhong; Qiu, Chuangyi; Li, Xudong; Lin, Hongda; Huang, Yongshun.
Zhonghua Lao Dong Wei Sheng Zhi Ye Bing Za Zhi; 32(8): 568-72, 2014 Aug.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-25182984