Characterization of extracellular polymeric substances in the biofilms of typical bacteria by the sulfur K-edge XANES spectroscopy.

Lin, Huirong; Ye, Chengsong; Lv, Lu; Zheng, Clark Renjun; Zhang, Shenghua; Zheng, Lei; Zhao, Yidong; Yu, Xin.
J Environ Sci (China); 26(8): 1763-8, 2014 Aug 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25108733