Novel reassortant influenza A(H5N8) viruses in domestic ducks, eastern China.

Wu, Haibo; Peng, Xiaorong; Xu, Lihua; Jin, Changzhong; Cheng, Linfang; Lu, Xiangyun; Xie, Tiansheng; Yao, Hangping; Wu, Nanping.
Emerg Infect Dis; 20(8): 1315-8, 2014 Aug.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25075453