A methylation-phosphorylation switch determines Sox2 stability and function in ESC maintenance or differentiation.

Fang, Lan; Zhang, Ling; Wei, Wei; Jin, Xueling; Wang, Ping; Tong, Yufeng; Li, Jiwen; Du, James X; Wong, Jiemin.
Mol Cell; 55(4): 537-51, 2014 Aug 21.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25042802