[Preliminary investigation into the mechanism of cardiomyocyte hypertrophy induced by visfatin].

Li, Junli; Liao, Yanbiao; Lu, Lihui; Lu, Lihui; Feng, Jun; Wu, Wenchao; Liu, Xiaojing.
Sheng Wu Yi Xue Gong Cheng Xue Za Zhi; 31(2): 379-84, 2014 Apr.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-25039146