A rice calcium-dependent protein kinase OsCPK9 positively regulates drought stress tolerance and spikelet fertility.

Wei, Shuya; Hu, Wei; Deng, Xiaomin; Zhang, Yingying; Liu, Xiaodong; Zhao, Xudong; Luo, Qingchen; Jin, Zhengyi; Li, Yin; Zhou, Shiyi; Sun, Tao; Wang, Lianzhe; Yang, Guangxiao; He, Guangyuan.
BMC Plant Biol; 14: 133, 2014 May 17.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24884869