The wheat aquaporin gene TaAQP7 confers tolerance to cold stress in transgenic tobacco.

Huang, Chao; Zhou, Shiyi; Hu, Wei; Deng, Xiaomin; Wei, Shuya; Yang, Guangxiao; He, Guangyuan.
Z Naturforsch C J Biosci; 69(3-4): 142-8, 2014.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24873035