Longitudinal assessment of bone quality in pediatric patients with chronic kidney disease in relation to treatment modality.

Gkogka, Chrysa; Christoforidis, Athanasios; Printza, Nikoleta; Kollios, Konstantinos; Kazantzidou, Eirini; Papachristou, Fotios.
J Bone Miner Metab; 33(3): 303-10, 2015 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24859053