CtIP maintains stability at common fragile sites and inverted repeats by end resection-independent endonuclease activity.

Wang, Hailong; Li, Yongjiang; Truong, Lan N; Shi, Linda Z; Hwang, Patty Yi-Hwa; He, Jing; Do, Johnny; Cho, Michael Jeffrey; Li, Hongzhi; Negrete, Alejandro; Shiloach, Joseph; Berns, Michael W; Shen, Binghui; Chen, Longchuan; Wu, Xiaohua.
Mol Cell; 54(6): 1012-21, 2014 Jun 19.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24837675