Optimal waist circumference cut-off values for identifying metabolic risk factors in middle-aged and elderly subjects in Shandong Province of China.

Hou, Xin Guo; Wang, Chuan; Ma, Ze Qiang; Yang, Wei Fang; Wang, Ji Xiang; Li, Cheng Qiao; Wang, Yu Lian; Liu, Shu Min; Hu, Xiu Ping; Zhang, Xiu Ping; Jiang, Mei; Wang, Wei Qing; Ning, Guang; Zheng, Hui Zhen; Ma, Ai Xia; Sun, Yu; Song, Jun; Lin, Peng; Liang, Kai; Liu, Fu Qiang; Li, Wen Juan; Xiao, Juan; Gong, Lei; Wang, Mei Jian; Liu, Ji Dong; Yan, Fei; Yang, Jun Peng; Wang, Ling Shu; Tian, Meng; Zhao, Ru Xing; Jiang, Ling; Chen, Li.
Biomed Environ Sci; 27(5): 353-9, 2014 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24827716