Effective expansion of engrafted human hematopoietic stem cells in bone marrow of mice expressing human Jagged1.

Negishi, Naoko; Suzuki, Daisuke; Ito, Ryoji; Irie, Naoko; Matsuo, Koichi; Yahata, Takashi; Nagano, Kenichi; Aoki, Kazuhiro; Ohya, Keiichi; Hozumi, Katsuto; Ando, Kiyoshi; Tamaoki, Norikazu; Ito, Mamoru; Habu, Sonoko.
Exp Hematol; 42(6): 487-94.e1, 2014 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24530466