[Prevalence and related risk factors on smoking among pupils in Shandong province].

Wei, Xia; Sun, Tong; Zhou, Pei-jing; Chen, Ren-you; Kang, Dian-min.
Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi; 34(11): 1091-5, 2013 Nov.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-24517941