[Effect of shenshuning recipe on the extracellular matrix accumulation of the peritoneal fibrosis rats].

Yang, Hong-Tao; Shang, Yi-Chun; Cao, Shi-Li; Dou, Yi-Tian; Huang, Yong.
Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi; 33(12): 1683-9, 2013 Dec.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-24517070