Differential regulation of the ten-eleven translocation (TET) family of dioxygenases by O-linked ß-N-acetylglucosamine transferase (OGT).

Zhang, Qiao; Liu, Xiaoguang; Gao, Wenqi; Li, Pishun; Hou, Jingli; Li, Jiwen; Wong, Jiemin.
J Biol Chem; 289(9): 5986-96, 2014 Feb 28.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24394411