Variant GADL1 and response to lithium therapy in bipolar I disorder.

Chen, Chien-Hsiun; Lee, Chau-Shoun; Lee, Ming-Ta Michael; Ouyang, Wen-Chen; Chen, Chiao-Chicy; Chong, Mian-Yoon; Wu, Jer-Yuarn; Tan, Happy Kuy-Lok; Lee, Yi-Ching; Chuo, Liang-Jen; Chiu, Nan-Ying; Tsang, Hin-Yeung; Chang, Ta-Jen; Lung, For-Wey; Chiu, Chen-Huan; Chang, Cheng-Ho; Chen, Ying-Sheue; Hou, Yuh-Ming; Chen, Cheng-Chung; Lai, Te-Jen; Tung, Chun-Liang; Chen, Chung-Ying; Lane, Hsien-Yuan; Su, Tung-Ping; Feng, Jung; Lin, Jin-Jia; Chang, Ching-Jui; Teng, Po-Ren; Liu, Chia-Yih; Chen, Chih-Ken; Liu, I-Chao; Chen, Jiahn-Jyh; Lu, Ti; Fan, Chun-Chieh; Wu, Ching-Kuan; Li, Chang-Fang; Wang, Kathy Hsiao-Tsz; Wu, Lawrence Shih-Hsin; Peng, Hsin-Ling; Chang, Chun-Ping; Lu, Liang-Suei; Chen, Yuan-Tsong; Cheng, Andrew Tai-Ann.
N Engl J Med; 370(2): 119-28, 2014 Jan 09.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24369049