Demonstrating the feasibility of large-scale development of standardized assays to quantify human proteins.

Kennedy, Jacob J; Abbatiello, Susan E; Kim, Kyunggon; Yan, Ping; Whiteaker, Jeffrey R; Lin, Chenwei; Kim, Jun Seok; Zhang, Yuzheng; Wang, Xianlong; Ivey, Richard G; Zhao, Lei; Min, Hophil; Lee, Youngju; Yu, Myeong-Hee; Yang, Eun Gyeong; Lee, Cheolju; Wang, Pei; Rodriguez, Henry; Kim, Youngsoo; Carr, Steven A; Paulovich, Amanda G.
Nat Methods; 11(2): 149-55, 2014 Feb.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24317253