Genetic variation in DROSHA 3'UTR regulated by hsa-miR-27b is associated with bladder cancer risk.

Yuan, Lin; Chu, Haiyan; Wang, Meilin; Gu, Xiaojian; Shi, Danni; Ma, Lan; Zhong, Dongyan; Du, Mulong; Li, Pu; Tong, Na; Fu, Guangbo; Qin, Chao; Yin, Changjun; Zhang, Zhengdong.
PLoS One; 8(11): e81524, 2013.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24312312