H. pylori-encoded CagA disrupts tight junctions and induces invasiveness of AGS gastric carcinoma cells via Cdx2-dependent targeting of Claudin-2.

Song, Xin; Chen, Hui-Xin; Wang, Xiao-Yan; Deng, Xi-Yun; Xi, Yin-Xue; He, Qing; Peng, Tie-Li; Chen, Jie; Chen, Wei; Wong, Benjamin Chun-Yu; Chen, Min-Hu.
Cell Immunol; 286(1-2): 22-30, 2013 Nov-Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24287273