Diabetes mellitus in patients with thalassemia major.

Li, Meng-Ju; Peng, Steven Shinn-Forng; Lu, Meng-Yao; Chang, Hsiu-Hao; Yang, Yung-Li; Jou, Shiann-Tarng; Lin, Dong-Tsamn; Lin, Kai-Hsin.
Pediatr Blood Cancer; 61(1): 20-4, 2014 Jan.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24115521