Targeted hepatitis C screening among ex-injection drug users in the community.

Wong, Vincent Wai-Sun; Wong, Grace Lai-Hung; Chim, Angel Mei-Ling; Cheng, Tsz-Fai; Cheung, Shirley Wing-Yan; Lai, Carol Man-Sze; Szeto, Kylie Joan-Yi; Tsang, Sharon; Wu, Stephen Ho-Chun; Yan, Kenneth Kar-Lung; Hui, Alex Yui; Yiu, Desmond Chi-Him; Wu, Brian Bing-Ying; Cheung, David; Chung, Cedric Sze-Lai; Lai, Camey Wai-Man; Chan, Henry Lik-Yuen.
J Gastroenterol Hepatol; 29(1): 116-20, 2014 Jan.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-24033786