Clinical, virological, and histopathological manifestations of fatal human infections by avian influenza A(H7N9) virus.

Yu, Liang; Wang, Zhaoming; Chen, Yu; Ding, Wei; Jia, Hongyu; Chan, Jasper Fuk-Woo; To, Kelvin Kai-Wang; Chen, Honglin; Yang, Yida; Liang, Weifeng; Zheng, Shufa; Yao, Hangping; Yang, Shigui; Cao, Hongcui; Dai, Xiahong; Zhao, Hong; Li, Ju; Bao, Qiongling; Chen, Ping; Hou, Xiaoli; Li, Lanjuan; Yuen, Kwok-Yung.
Clin Infect Dis; 57(10): 1449-57, 2013 Nov.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-23943822