Oral hygiene care for critically ill patients to prevent ventilator-associated pneumonia.

Shi, Zongdao; Xie, Huixu; Wang, Ping; Zhang, Qi; Wu, Yan; Chen, E; Ng, Linda; Worthington, Helen V; Needleman, Ian; Furness, Susan.
Cochrane Database Syst Rev; (8): CD008367, 2013 Aug 13.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-23939759