C-type lectin receptors Dectin-3 and Dectin-2 form a heterodimeric pattern-recognition receptor for host defense against fungal infection.

Zhu, Le-Le; Zhao, Xue-Qiang; Jiang, Changying; You, Yun; Chen, Xiao-Ping; Jiang, Yuan-Ying; Jia, Xin-Ming; Lin, Xin.
Immunity; 39(2): 324-34, 2013 Aug 22.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-23911656