Characterization of H7N9 influenza A viruses isolated from humans.

Watanabe, Tokiko; Kiso, Maki; Fukuyama, Satoshi; Nakajima, Noriko; Imai, Masaki; Yamada, Shinya; Murakami, Shin; Yamayoshi, Seiya; Iwatsuki-Horimoto, Kiyoko; Sakoda, Yoshihiro; Takashita, Emi; McBride, Ryan; Noda, Takeshi; Hatta, Masato; Imai, Hirotaka; Zhao, Dongming; Kishida, Noriko; Shirakura, Masayuki; de Vries, Robert P; Shichinohe, Shintaro; Okamatsu, Masatoshi; Tamura, Tomokazu; Tomita, Yuriko; Fujimoto, Naomi; Goto, Kazue; Katsura, Hiroaki; Kawakami, Eiryo; Ishikawa, Izumi; Watanabe, Shinji; Ito, Mutsumi; Sakai-Tagawa, Yuko; Sugita, Yukihiko; Uraki, Ryuta; Yamaji, Reina; Eisfeld, Amie J; Zhong, Gongxun; Fan, Shufang; Ping, Jihui; Maher, Eileen A; Hanson, Anthony; Uchida, Yuko; Saito, Takehiko; Ozawa, Makoto; Neumann, Gabriele; Kida, Hiroshi; Odagiri, Takato; Paulson, James C; Hasegawa, Hideki; Tashiro, Masato; Kawaoka, Yoshihiro.
Nature; 501(7468): 551-5, 2013 Sep 26.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-23842494