Smad2 and myocardin-related transcription factor B cooperatively regulate vascular smooth muscle differentiation from neural crest cells.

Xie, Wei-Bing; Li, Zuguo; Shi, Ning; Guo, Xia; Tang, Junming; Ju, Wenjun; Han, Jun; Liu, Tengfei; Bottinger, Erwin P; Chai, Yang; Jose, Pedro A; Chen, Shi-You.
Circ Res; 113(8): e76-86, 2013 Sep 27.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-23817199