Contribution of CFTR to alveolar fluid clearance by lipoxin A4 via PI3K/Akt pathway in LPS-induced acute lung injury.

Yang, Yi; Cheng, Yang; Lian, Qing-Quan; Yang, Li; Qi, Wei; Wu, De-Rong; Zheng, Xia; Liu, Yong-Jian; Li, Wen-Juan; Jin, Sheng-Wei; Smith, Fang Gao.
Mediators Inflamm; 2013: 862628, 2013.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-23766562