Adsorption kinetics and isotherms of arsenic(V) from aqueous solution onto Ni0.5Zn0.5Fe2O4 nanoparticles.

Liu, Ruijiang; Lu, Yi; Shen, Xiangqian; Yang, Xinchun; Cui, Xuewen; Gao, Yingying.
J Nanosci Nanotechnol; 13(4): 2835-41, 2013 Apr.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-23763168