Interleukin-27 is a potent inhibitor of cis HIV-1 replication in monocyte-derived dendritic cells via a type I interferon-independent pathway.

Chen, Qian; Swaminathan, Sanjay; Yang, De; Dai, Lue; Sui, Hongyan; Yang, Jun; Hornung, Ronald L; Wang, Yanmei; Huang, Da Wei; Hu, Xiaojun; Lempicki, Richard A; Imamichi, Tomozumi.
PLoS One; 8(3): e59194, 2013.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-23527130