PKCλ is critical in AMPA receptor phosphorylation and synaptic incorporation during LTP.

Ren, Si-Qiang; Yan, Jing-Zhi; Zhang, Xiao-Yan; Bu, Yun-Fei; Pan, Wei-Wei; Yao, Wen; Tian, Tian; Lu, Wei.
EMBO J; 32(10): 1365-80, 2013 May 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-23511975