[Effects of Festuca arundinacea on the microbial community in crude oil-contaminated saline-alkaline soil].

Li, Xin; Zhang, Hui-Hui; Yue, Bing-Bing; Xu, Nan; Zhu, Wen-Xu; Hu, Ju-Wei; Sun, Guang-Yu.
Ying Yong Sheng Tai Xue Bao; 23(12): 3414-20, 2012 Dec.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-23479885