Increased levels of soluble TNF-like cytokine 1A in ankylosing spondylitis.

Konsta, Maria; Bamias, Giorgos; Tektonidou, Maria G; Christopoulos, Panayiotis; Iliopoulos, Alexios; Sfikakis, Petros P.
Rheumatology (Oxford); 52(3): 448-51, 2013 Mar.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-23204549