[Effects of mulberry-soybean intercropping on carbon-metabolic microbial diversity in saline-alkaline soil].

Li, Xin; Zhang, Hui-Hui; Yue, Bing-Bing; Jin, Wei-Wei; Xu, Nan; Zhu, Wen-Xu; Sun, Guang-Yu.
Ying Yong Sheng Tai Xue Bao; 23(7): 1825-31, 2012 Jul.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-23173455