A genetic variant in pre-miR-27a is associated with a reduced renal cell cancer risk in a Chinese population.

Shi, Danni; Li, Pu; Ma, Lan; Zhong, Dongyan; Chu, Haiyan; Yan, Fu; Lv, Qiang; Qin, Chao; Wang, Wei; Wang, Meilin; Tong, Na; Zhang, Zhengdong; Yin, Changjun.
PLoS One; 7(10): e46566, 2012.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-23118855