Hot phonon dynamics in graphene.

Wu, Shiwei; Liu, Wei-Tao; Liang, Xiaogan; Schuck, P James; Wang, Feng; Shen, Y Ron; Salmeron, Miquel.
Nano Lett; 12(11): 5495-9, 2012 Nov 14.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-23106146