Acupuncture for mumps in children.

He, Jing; Zheng, Min; Zhang, Mingming; Jiang, Hua.
Cochrane Database Syst Rev; (9): CD008400, 2012 Sep 12.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-22972121