D-ring modified novel isosteviol derivatives: design, synthesis and cytotoxic activity evaluation.

Zhang, Tao; Lu, Li-Hui; Liu, Hao; Wang, Jun-Wei; Wang, Rui-Xue; Zhang, Yun-Xiao; Tao, Jing-Chao.
Bioorg Med Chem Lett; 22(18): 5827-32, 2012 Sep 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-22901386