[Establishment of an internal control for directed differentiation using pluripotent stem cell lines derived from heterozygotic twins].

Luo, Yu-mei; Fan, Yong; Chen, Xin-jie; Yue, Lei; Li, Qing; He, Wen-zhi; Ma, Xiao-yan; Zheng, Yu-hong; Sun, Xiao-fang.
Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi; 29(4): 398-403, 2012 Aug.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-22875494