Regulation of the Hippo-YAP pathway by G-protein-coupled receptor signaling.

Yu, Fa-Xing; Zhao, Bin; Panupinthu, Nattapon; Jewell, Jenna L; Lian, Ian; Wang, Lloyd H; Zhao, Jiagang; Yuan, Haixin; Tumaneng, Karen; Li, Hairi; Fu, Xiang-Dong; Mills, Gordon B; Guan, Kun-Liang.
Cell; 150(4): 780-91, 2012 Aug 17.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-22863277