[Analysis of de novo copy number variations in a family affected with autism spectrum disorders using high-resolution array-based comparative genomic hybridization].

He, Wen-zhi; Liu, Wei-qiang; Zhong, Xin-qi; Chen, Xiao-lin; Li, Shao-ying; Zhang, Hui-min; Li, Qing; Cui, Qi-liang; Sun, Xiao-fang.
Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi; 29(3): 266-9, 2012 Jun.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-22678785