Axonal outgrowth and dendritic plasticity in the cortical peri-infarct area after experimental stroke.

Ueno, Yuji; Chopp, Michael; Zhang, Li; Buller, Benjamin; Liu, Zhongwu; Lehman, Norman L; Liu, Xian Shuang; Zhang, Yi; Roberts, Cynthia; Zhang, Zheng Gang.
Stroke; 43(8): 2221-8, 2012 Aug.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-22618383