The PSCA polymorphisms derived from genome-wide association study are associated with risk of gastric cancer: a meta-analysis.

Shi, Danni; Wang, Shizhi; Gu, Dongying; Wu, Dongmei; Wang, Meilin; Chu, Haiyan; Tong, Na; Ma, Lan; Zhong, Dongyan; Zhang, Zhengdong.
J Cancer Res Clin Oncol; 138(8): 1339-45, 2012 Aug.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-22481254