A role for small RNAs in DNA double-strand break repair.

Wei, Wei; Ba, Zhaoqing; Gao, Min; Wu, Yang; Ma, Yanting; Amiard, Simon; White, Charles I; Rendtlew Danielsen, Jannie Michaela; Yang, Yun-Gui; Qi, Yijun.
Cell; 149(1): 101-12, 2012 Mar 30.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-22445173