[Clinical implications of positive peritoneal cytology in endometrial cancer].

Ren, Yu-lan; Wang, Hua-ying; Shan, Bo-er; Ping, Bo; Shi, Da-ren.
Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi; 46(8): 595-9, 2011 Aug.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-22169518