Exome sequencing identifies frequent mutation of ARID1A in molecular subtypes of gastric cancer.

Wang, Kai; Kan, Junsuo; Yuen, Siu Tsan; Shi, Stephanie T; Chu, Kent Man; Law, Simon; Chan, Tsun Leung; Kan, Zhengyan; Chan, Annie S Y; Tsui, Wai Yin; Lee, Siu Po; Ho, Siu Lun; Chan, Anthony K W; Cheng, Grace H W; Roberts, Peter C; Rejto, Paul A; Gibson, Neil W; Pocalyko, David J; Mao, Mao; Xu, Jiangchun; Leung, Suet Yi.
Nat Genet; 43(12): 1219-23, 2011 Oct 30.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-22037554