Fas/FasL pathway-mediated alveolar macrophage apoptosis involved in human silicosis.

Yao, San-qiao; Rojanasakul, Liying Wang; Chen, Zhi-yuan; Xu, Ying-jun; Bai, Yu-ping; Chen, Gang; Zhang, Xi-ying; Zhang, Chun-min; Yu, Yan-qin; Shen, Fu-hai; Yuan, Ju-xiang; Chen, Jie; He, Qin-cheng.
Apoptosis; 16(12): 1195-204, 2011 Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-21910009