Stat4 is critical for the balance between Th17 cells and regulatory T cells in colitis.

Xu, Jiangnan; Yang, Yu; Qiu, Guixing; Lal, Girdhari; Yin, Na; Wu, Zhihong; Bromberg, Jonathan S; Ding, Yaozhong.
J Immunol; 186(11): 6597-606, 2011 Jun 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-21525389