Listerial invasion protein internalin B promotes entry into ileal Peyer's patches in vivo.

Chiba, Sayuri; Nagai, Takeshi; Hayashi, Toshiyuki; Baba, Yukiko; Nagai, Shigenori; Koyasu, Shigeo.
Microbiol Immunol; 55(2): 123-9, 2011 Feb.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-21204945