Occupational exposure to trichloroethylene is associated with a decline in lymphocyte subsets and soluble CD27 and CD30 markers.

Lan, Qing; Zhang, Luoping; Tang, Xiaojiang; Shen, Min; Smith, Martyn T; Qiu, Chuangyi; Ge, Yichen; Ji, Zhiying; Xiong, Jun; He, Jian; Reiss, Boris; Hao, Zhenyue; Liu, Songwang; Xie, Yuxuan; Guo, Weihong; Purdue, Mark P; Galvan, Noe; Xin, Kerry X; Hu, Wei; Beane Freeman, Laura E; Blair, Aaron E; Li, Laiyu; Rothman, Nathaniel; Vermeulen, Roel; Huang, Hanlin.
Carcinogenesis; 31(9): 1592-6, 2010 Sep.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-20530238